ALGEMENE VOORWAARDEN VAN UW SPORTSCHOOL

1.
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij een van de partijen aan de andere partij per aangetekend schrijven mededeelt de overeenkomst te willen beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van een  (1) volle kalendermaand in acht te worden genomen, waarbij de maand van opzegging NIET WORDT MEEGEREKEND. Opzegging is ook mogelijk middels een formulier aan de balie van het sportcentrum onder dezelfde voorwaarden, waarbij men direct een opzegbevestiging ontvangt.
LET OP : Opzegging word alleen geaccepteerd indien men geen achterstallige contributiegelden verschuldigd is.

2a.
De ondergetekende is gehouden tot stipte betaling van de aan het sportcentrum toekomende gelden. Het lesgeld dient binnen acht dagen na vervaldatum te zijn betaald. Bij niet tijdige betaling is de ondergetekende € 5,00 administratiekosten verschuldigd voor iedere verzonden herinneringsnota. Er worden in totaal drie herinneringsnota`s verzonden en mits enige reactie uitblijft zal het sportcentrum de verdere vordering uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder die voor en namens het sportcentrum voor inning zal zorgen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen dan voor rekening van de ondergetekende.

2b.
Het overeen gekomen bedrag zal ook dienen te worden betaald indien de ondergetekende, om wat voor reden dan ook geen gebruik maakt van de accommodatie, tenzij het sportcentrum hem of haar van die betalingsplicht heeft ontheven, hetgeen dan echter moet blijken uit een door het sportcentrum afgegeven schriftelijke stopzetbevestiging. De ondergetekende verklaard hierbij uitdrukkelijk dat hem/haar bekend is dat zolang de overeenkomst niet op de volgens artikel 1 voorgeschreven wijze is opgezegd, hij/zij (behoudens de aangegeven stopzetting) verplicht is de overeenkomen gelden aan het sportcentrum te voldoen, ook al word om wat voor reden dan ook geen gebruik gemaakt van de accommodatie.

2c.
De ondergetekende verklaart hierbij reeds op voorhand afstand te doen van enig hem/haar mogelijk opkomend recht tot het vragen van vermindering, afwijzing of ontzegging van de vordering van het sportcentrum, indien het sportcentrum genoodzaakt zou zijn over te gaan tot gerechtelijke invordering van enig openstaand bedrag.

2d.
Contributiegelden kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd op grond van economische ontwikkelingen, levensstandaard, omzetbelasting, enz.

3.
Het sportcentrum bepaalt op welke dagen en uren gebruik kan worden gemaakt van de accommodatie en men zal zich daar individueel naar dienen te richten. Kan de ondergetekende hieraan niet voldoen, dan dient de overeenkomst conform artikel 1 te worden opgezegd. Het sportcentrum is gesloten tijdens algemene feestdagen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van enige contributiegelden.

4.
De ondergetekende onderwerpt zich aan het door het sportcentrum vast te leggen reglement met het oog op noodzakelijke orde, discipline en hygiëne, en verklaart hierbij het reglement te zullen naleven. De ondergetekende verklaard hierbij tevens van dit reglement kennis te hebben genomen alvorens deze overeenkomst te hebben getekend. Het reglement is aan de balie van het sportcentrum verkrijgbaar.

.
De ondergetekende verklaart hierbij dat gebruik van de accommodatie en apparatuur uitsluitend en alleen voor zijn/haar eigen risico is en de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar zelf zullen worden gedragen. De ondergetekende verklaart hierbij reeds op voorhand afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schade actie tegen het sportcentrum wegens vergoeding van kosten of schaden als gevolg van enig ongeval of letsel, opgelopen ten gevolge van de sportbeoefening c.q. het gebruik van de accommodatie of apparatuur, als ook wegens het verliezen en/of in ongerede raken van kleding of voorwerpen.

6.
De ondergetekende verklaart, alvorens deze overeenkomst te hebben getekend, van de inhoud hiervan nauwkeurig kennis te hebben genomen en zich aan de bepalingen van deze overeenkomst te zullen houden. De ondergetekende verklaart hierbij tevens op heden een gelijk luidend afschrift van deze overeenkomst te hebben ontvangen.